GDPR
Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

IV. Doba uchovávání údajů

V. (subdodavatelé správce)

VI. Vaše práva

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

VIII. Závěrečná ustanovení


Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení
 

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
  pohybu těchto údajů (dále jen: 'GDPR') je společnost Jakub Karel Strmiska, IČ 04294980 se sídlem
  Mladá Boleslav, Jana Palacha 1091, 293 01(dále jen: „prodávající“ nebo „správce“ ).

  2. Kontaktní údaje správce jsou - adresa: Mladá Boleslav, Jana Palacha 1091, 293 01;
  email: info@kubule.cz; telefon: +420 603 106 041

  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
  osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
  identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,
  lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,
  fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této
  fyzické osoby.

  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 

  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce
  získal na základě plnění Vaší objednávky.

  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
  smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 

  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
  obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména
  pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve
  spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
  společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního
  vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které
  jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí
  osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez
  poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 

  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22
  GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů
 

  1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
  mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15
  let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
  marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 

  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním eshopu,
  • zajišťující marketingové služby.

  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
  mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva
 

  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.
  18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
  domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
  osobních údajů.

  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v
  listinné podobě. 

  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
  

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
  seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů
  zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto
  podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

KATEGORIÍ
více než 650

PRODUKTŮ
více než 10 000

DOPRAVA ZDARMA
při nákupu nad 2 000 Kč